Salgsbetingelser, vilkår og personvernerklæring


Generelle salgsbetingelser ved bestilling av heiskort og annet på internett

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Sogn Skisenter AS som tilbyder og den personen som selv eller gjennom andre foretar en bestilling på tilbyders webside, app, eller hos tilbyders tilknyttede online-partnere. Bestillingen kan gjelde heiskort, overnatting, aktiviteter, kjøp av andre produkter og tjenester, eller en kombinasjon av disse.Ansvarlig formidler:

Sogn Skisenter AS

Lustravegen 784

6869 Hafslo

Telefonnummer: +47 478 02 501

E-post: post@sognskisenter.no

Org. nr. 944 556 958


1. Bestillers ansvar

Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (kun sendt som e-post) er i samsvar med bestillingen.

Du kan også registrere deg og logge inn som bruker via social login (Facebook og Google+). Når du registrerer deg ved hjelp av Facebook eller Google+, vil tilbyder opprette en redigerbar brukerkonto til deg med den e-posten du er registrert med på disse tjenestene.


2. Heiskort

Kjøp av heiskort betinger bruk av keycard (vinterdrift), hvor kjøpt billett lastes opp elektronisk. Keycardet verifiseres og lades ved første passering av kortleser / vendekors. Kortet er personlig og nederst på kortet finnes et keycard nummer (eks.  01-1613 2029 1648 5732 2200-1 for Skidata-kort) som må brukes i vår online betalingsløsning for å lade opp keycardet med ønsket heiskort.

Vårt anlegg aksepterer de fleste kort fra Skidata.

Også alle barn mellom 0-6 år skal benytte et keycard. Dette gjelder også hvis de kan stå gratis i følge med foresatte. Barn skal alltid bruke hjelm.

Sesongkort er personlig med bilde. Misbruk medfører et gebyr på kr 1500,-, og kan i ytterste konsekvens bli inndratt for resten av sesongen.  

Ved driftsavbrudd, misbruk og anvendelse av heiskortet henviser vi til Alpinanleggenes LandsForening (ALF) nr. 8/99 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV HEISKORT


3. Gjennomføring av bestilling

Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget.


Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering eller bekreftelse.

Kortbetalingen avbrytes av ulike årsaker og belastning mislykkes. 

Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto. Dermed kanselleres den foreløpig reservasjonen etter kort tid og handelen er ugyldig.


Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført?

Kontakt oss:

Telefonnummer: +47 478 02 501

E-post: post@sognskisenter.no


4. Betaling

Vi benytter en betalingsløsning fra Nets, og du kan betale med de fleste typer betalingskort. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger. Nets benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Nets. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis. 

5. Angrerett

Ved kjøp av heiskort eller billett på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel 5-19. Dette gjelder også for pakker og kampanjer som inneholder datobestemte heiskort, billetter eller datobestemte arrangement.

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig. Ref retningslinjer for bruk av heiskort, Alpinanleggenes Landsforening (ALF)

Kjøp av spesielt rabatterte billettyper (kampanjer o.l.), uansett art, anses som endelig, og har ingen angre-, bytte- eller refusjonsrett.


6. Endring i skatter og avgifter

Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt, kan prisen økes tilsvarende for bestiller. Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller.


7. Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene.


8. Tvisteløsning

Kunden bes henvende seg til Sogn Skisenter AS dersom denne har noe å utsette på bestilt produkt. Dersom kunden og Sogn Skisenter AS ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i Sogn tingrett.

9. Force Majure

Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer eller arbeidsmarkeds konflikter. Lengre avbrudd i vann- eller energi tilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.


_____________________________Alminnelige vilkår ved kjøp og bruk av heiskort Ved kjøp og bruk av heiskort godtar kortholder anleggets alminnelige vilkår, herunder:

 1. Definisjoner – type heiskort

 • Timeskort, halvdagskort, dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.

 • Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.

 • Årskort gjelder i ordinær åpningstid i 12 måneder til og med den dato som er angitt på kortet.

 • Klippekort, punktkort og enkeltbillett gjelder til påstemplet gyldighetsdato på kortet/billetten (eller elektronisk kvittering).

 • Andre typer heiskort, så som familiekort, gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet (eller elektronisk kvittering). 1. Anvendelse av heiskort

Ved kjøp av heiskort skal det fremgå hvilke heiser og nedfarter som er i drift.

 • Med mindre annet er bestemt er heiskort – unntatt klippekort, punktkort og enkeltbillett – personlige og kan ikke overdras/lånes ut til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at vedkommende er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.

 • Tapt kort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av heiskortet og det lar seg sperre. Anleggseier har anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.

 • Skader på heiskort ved normal bruk gir rett til utstedelse av nytt kort. 1. Regler for alpin ferdsel i skianlegget

Alpin skisport – inklusive snowboard, telemark o.l. – er forbundet med en viss risiko. Kortholder forplikter seg til å gjøre seg kjent med de Internasjonale Alpinvettreglene og å opptre i samsvar med disse. Alpinvettreglene lyder som følger: 

Screen Shot 2019-09-30 at 12.00.22 PM.pngKortholder skal uoppfordret vise heiskortet ved kontroll. Ved eventuelle ulykker som kortholder er involvert i – eller er vitne til – forplikter vedkommende seg til å legitimere seg, herunder å oppgi navn og telefonnummer.

 1. Angrerett ved kjøp av heiskort

Ved fjernsalg – for eksempel ved kjøp av heiskort over internett – gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (lov av 20. juni 2014 nr. 27 – angrerettloven). For nærmere opplysninger om kortholders angrerett og angrerettskjema vises det til skianleggets hjemmeside. 

Rabatterte heiskort anses som ”endelig salg”, og har ingen angrerett eller refusjonsrett,

Ved salg fra fast utsalgssted – eksempelvis ved salg fra billettluken i tilknytning til skianlegget – gjelder ikke angrerettloven, men de alminnelige refusjonsreglene i punkt 4 og 5.


 1. Refusjon ved driftsavbrudd, sykdom eller skade

  1. Generelt

Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av heiskortets gyldighetstid. 

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort eller timekort.

  1. Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll (force majeure)

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller overvinne følgene av disse.

4.3 Refusjon ved sykdom eller skade

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig.

 1. Sanksjoner ved misbruk av heiskort eller overtredelse av alpinvettreglene

Kortholder er innforstått med at misbruk av heiskort, overtredelse av Alpinvettreglene, brudd på anvisninger i heiser og nedfarter, skikjøring i beruset tilstand m.v. kan medføre er inndragning/sperring av heiskort, ileggelse av tilleggsavgift/kontrollavgift, bortvisning fra anlegget og/eller politianmeldelse.

Med misbruk av heiskort menes bl.a. bruk av feil kort (voksne som benytter barnekort), kortet til en annen person, forfalsket kort, stjålet kort m.v.

 1. Innhenting og oppbevaring av personopplysninger

Sogndal Skisenter Drift AS er ansvarlig for behandlingen av kortholders personopplysninger. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen, se personvernerklæring under. Om du har noen ytterligere spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på post@hodlekve.no.  tlf: 41637034 1. Regler om markedsføring

Kortholder er innforstått med at det etableres et kundeforhold og aksepterer med dette å motta reklamefremstøt på e-post, ordinær post m.v.

Kortholder kan reservere seg mot denne type markedsføring på kjøpstidspunktet.


______________________________


Personvernerklæring 

Sogn Skisenter AS, sist oppdatert 24.09.19Behandling av personopplysninger

Sogn Skisenter AS behandler personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, og er ansvarlig for å sikre at behandlingen utføres i overenstemmelse med gjeldende lovgivning.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger om våre kortholdere.  

Dersom noe i denne personvernerklæringen er uklart eller du har øvrige spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss via kontaktopplysningene like nedenfor. 

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Sogn Skisenter AS, org. nr. 944 556 958 er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Våre kontaktdetaljer er:

Sogn Skisenter AS

Lustravegen 784

6869 Hafslo

Telefonnummer: +47 478 02 501

E-post: post@sognskisenter.no

Org. nr. 944 556 958Til hvilke formål og på hvilket grunnlag behandler vi personopplysningene dine?

For å levere og administrere kortet ditt 

Vi behandler personopplysninger om kortholdere med formål om å levere våre tjenester, herunder administrering av kundeforholdet og etterfølgende support-tjenester f. eks. for å kunne gi deg et nytt kort om du skulle miste det. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er at nevnte behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle avtalen som kortholder er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før avtaleinngåelsen (GDPR art. 6 b).For å holde deg oppdatert om våre nyheter og tilbud

Dersom du ikke har reservert deg mot markedsføringshenvendelser, kan vi også behandle personopplysningen dine med formål om å sende deg nyheter og tilbud for våre egne varer og tjenester tilsvarende det som kundeforholdet ditt bygger på.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at nevnte behandling er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å markedsføre våre egne varer og tjenester I lys av at du ikke har valgt å reservere deg mot slike henvendelser og at du gis adgang til slik reservasjon ved hver enkelt henvendelse, har vi vurdert at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse i slik behandling, og krever vern av personopplysninger (GDPR art. 6 f).


For å oppfylle våre bokføringsforpliktelser 

Vi vil også behandle og oppbevare informasjon om ut- og innbetalinger med det formål om å oppbevare vårt regnskap i overenstemmelse med gjeldende bokføringslov. 

Behandlingsgrunnlaget for dette er at nevnte behandling er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser som påhviler oss (GDPR art. 6 c).


Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Vi deler ikke dine personopplysninger med noen andre. Vi benytter imidlertid databehandlere for enkelte av behandlingsaktivitetene. Slike databehandlere er underlagt egnede databehandleravtaler, og kan ikke selv råde over dine personopplysninger.Vi vil ikke overføre personopplysningene dine til land utenfor EØS-området. 

Dine rettigheter, og hvordan ivareta dem 

I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du visse rettigheter, dette inkluderer: 1. Innsynsrett: Du har rett til å få vår bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke, og dersom dette er tilfellet, å be om innsyn i personopplysningene. Innsynsinformasjonen inkluderer – blant annet – formålene med behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til. Dette en imidlertid ikke en absolutt rettighet og andres rettigheter og interesser kan begrense din innsynsrett.Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom mer enn én kopi blir anmodet av deg, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene våre. 1. Rett til retting: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet av oss. Avhengig av formålene med behandlingen, kan du ha rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring. 1. Rett til sletting ("rett til å bli glemt"): Under visse omstendigheter, har du rett til å få personopplysningene om deg slettet, og vi kan ha plikt til å slette slike personopplysninger. 1. Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger om deg begrenses. Dersom dette er tilfelle, vil de respektive opplysningene bli merket og bare behandlet av oss for bestemte formål. 1. Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å protestere til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, mot vår behandling av dine personopplysninger. Det vil kunne kreves at vi ikke lenger behandler dine personopplysninger.Du vil dessuten ha rett til å protestere til enhver tid mot behandling av personopplysninger som angår deg, når personopplysningene dine behandles for markedsføringsformål, herunder profilering i den utstrekning dette er relatert til slik direkte markedsføring. I et slikt tilfelle vil ikke dine personopplysninger lenger behandles for slike formål av oss. 1. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du anser vår behandling av dine personopplysninger å være i strid med personvernreglene. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Se www.datatilsynet.no for videre informasjon.

Hvis du ønsker å gjøre dine rettigheter gjeldende overfor oss, ber vi deg om å kontakte oss på telefonnummer: +47 478 02 501 eller

e-post: post@sognskisenter.no